MENU

Zniesienie współwłasności nieruchomości

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Blog
 6. >
 7. Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości jest kwestią, która odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Wielu ludzi decyduje się na zakup nieruchomości z innymi osobami, często z powodu ograniczeń finansowych lub chęci podziału kosztów i obciążeń związanych z posiadaniem nieruchomości. Jednak z czasem może się okazać, że współwłasność staje się problematyczna i prowadzi do konfliktów lub trudności w zarządzaniu daną nieruchomością.

Pomoc prawna przy zniesieniu współwłasności nieruchomości - Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni

Czym jest i jakie są rodzaje współwłasności

Współwłasność jest specyficzną formą prawa własności, w której jedna rzecz jest własnością kilku osób, które mogą mieć równe lub zróżnicowane prawa do niej. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Wyróżniamy następujące rodzaje współwłasności:

 1. Współwłasność w częściach ułamkowych ma samodzielny charakter i nie jest związana z żadnym innym stosunkiem prawnym. Jednak w wyjątkowych przypadkach ten rodzaj prawa może być podporządkowany innemu stosunkowi prawnemu, jak ma to miejsce w przypadku tzw. współwłasności przymusowej. Przykładem takiej współwłasności jest współwłasność nieruchomości wspólnej, która powstała w wyniku wyodrębnienia lokalu. Mogą to być m.in. nabycie wspólnej własności, dziedziczenie ustawowe przez kilka osób, powołanie kilku spadkobierców w testamencie, ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, rozwiązanie spółki cywilnej lub połączenie rzeczy.Jeśli nie można ustalić wielkości udziałów, zastosowanie ma zasada domniemania równości udziałów. Wielkość udziałów w tej formie wspólności jest istotna, ponieważ od niej zależy zakres uprawnień współwłaściciela wobec rzeczy wspólnej oraz wobec pozostałych współwłaścicieli. Wielkość udziału determinuje m.in. prawo do użytkowania rzeczy, obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy oraz prawo do czerpania z niej korzyści, takich jak czynsz za wynajem.
 2. Współwłasność łączna nie ma samodzielnego charakteru i ściśle wiąże się z istniejącym stosunkiem prawnym, który łączy właścicieli w określonych okolicznościach. Prawo to nie może powstać bez istnienia tego stosunku podstawowego, a wraz z ustaniem tego stosunku, również współwłasność łączna przestaje istnieć.

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność nieruchomości powstaje, gdy kilka osób posiada niepodzielne prawo własności do tej samej nieruchomości. Taki stan co do zasady uniemożliwia samodzielne zarządzanie nieruchomością i podejmowanie decyzji dotyczących jej wykorzystania, ale są od tego wyjątki. Zniesienie współwłasności jest procesem, który usuwa ten stan, umożliwiając poszczególnym właścicielom pełne prawo własności do swoich części nieruchomości.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z art. 210 Kodeksu Cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jednak to uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności może zostać wyłączone przez czynność prawną (umową) na okres do pięciu lat. Niemniej jednak, w ostatnim roku przed upływem tego okresu, istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne pięć lat, a takie przedłużenie można powtórzyć.

Istnieją różne metody zniesienia współwłasności nieruchomości, które umożliwiają rozwiązanie problemów związanych z niepodzielnym prawem własności.

 • Podział rzeczy wspólnej, który polega na podziale nieruchomości na odrębne części i przypisaniu ich poszczególnym współwłaścicielom. Każdy z właścicieli otrzymuje wówczas samodzielne prawo własności do swojej części, co pozwala na swobodne rozporządzanie nią. Przykładem może być podział działki na mniejsze, lub mieszkania na kilka samodzielnych lokali mieszkaniowych.
 • Kolejną opcją jest przyznanie nieruchomości na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. W takim przypadku jeden z właścicieli staje się wyłącznym właścicielem nieruchomości, natomiast pozostali współwłaściciele otrzymują wynagrodzenie w postaci spłaty swoich udziałów. Jest to korzystne rozwiązanie, szczególnie gdy jedna z osób wykazuje większe zainteresowanie posiadaniem nieruchomości i jest gotowa ponieść odpowiedzialność finansową za całość.
 • Innym sposobem, by znieść współwłasność nieruchomości jest sprzedaż nieruchomości. W takim przypadku wszyscy współwłaściciele lub sąd na mocy postanowienia, decydują się na zbycie nieruchomości, co oznacza, że nabywca staje się jej jedynym właścicielem. Środki uzyskane ze sprzedaży są następnie dzielone między współwłaścicieli zgodnie z ich udziałami.

Sprzedaż nieruchomości jako jedne ze sposobów zniesienia współwłasności

Jak wygląda umowa zniesienia współwłasności nieruchomości?

Współwłasność łączna jest specyficzną formą współwłasności, która może powstać tylko między osobami związanymi określonym stosunkiem osobistym. Współwłasność ta istnieje wyłącznie w sytuacjach, w których przepisy prawa wyraźnie ją przewidują.

Współwłaściciele mają swobodę wyboru sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości. Mogą wspólnie zdecydować, jaki sposób będzie dla nich najbardziej korzystny. Oczywiście o ile przepisy powszechnie lub miejscowe nie ograniczają np. podziału nieruchomości na mniejsze części.

Zniesienie współwłasności przez sąd

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości wiąże się z pewnymi formalnościami i kosztami. Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu, a następnie oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy. Zazwyczaj termin oczekiwania wynosi około 2-3 miesięcy, chociaż może się różnić w zależności od obciążenia sądu i innych czynników.

Jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni co do zniesienia współwłasności, procedura może zostać załatwiona w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, nawet w trakcie jednej rozprawy, która zwykle trwa około 1 godziny.

Jeśli chodzi o koszty, wniosek do sądu o zniesienie współwłasności podlega stałej opłacie sądowej. Obecnie opłata ta wynosi 1000 złotych. W przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, opłata wynosi 300 złotych.

Należy jednak pamiętać, że poza opłatą sądową mogą pojawić się dodatkowe koszty. Na przykład, jeżeli konieczne jest przeprowadzenie opinii biegłego sądowego, na przykład w celu wyceny rzeczy wspólnej czy podziału geodezyjnego, będą związane z tym koszty, które są ustalane indywidualnie w oparciu o czas pracy biegłego, przy czym wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na wezwanie sądu, które wąchają się od 1.500 do nawet 5.000 zł. Ponadto, jeśli korzysta się z usług pełnomocnika lub adwokata w procesie zniesienia współwłasności, wynagrodzenie dla tych profesjonalistów również może stanowić dodatkowy koszt.

Notarialne zniesienie współwłasności nieruchomości

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości w formie aktu notarialnego wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli. Ich oświadczenia powinny dotyczyć zarówno samego zniesienia współwłasności, jak i sposobu realizacji tego procesu.

Dodatkowo, jeśli wysokość opłaty notarialnej związanej z procesem zniesienia współwłasności odstrasza współwłaścicieli, którzy nie mają sporu co do tej kwestii, istnieje możliwość skorzystania z drogi sądowej. W takim przypadku mogą oni złożyć wniosek, który zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności. Dzięki temu porozumieniu wnioskodawców postępowanie sądowe może zostać rozpatrzone znacznie szybciej.

Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej

Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego

W przypadku zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego istnieje możliwość skorzystania z notarialnego zniesienia współwłasności przez współwłaścicieli. Jednakże w tym przypadku konieczne jest osiągnięcie porozumienia co do podziału. Jeśli nie można dojść do wspólnego stanowiska, można zwrócić się do sądu.

Zgodnie z art. 213 § 1 Kodeksu Cywilnego, jeśli podział współwłasności gospodarstwa rolnego pomiędzy współwłaścicielami jest sprzeczny z zasadami właściwej gospodarki rolniczej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wszyscy współwłaściciele wyrażą zgodę.

Zgodnie z art. 214 Kodeksu Cywilnego, jeśli nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolnicze temu spośród nich, który je prowadzi lub regularnie w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

Jeśli warunki określone powyżej są spełnione przez kilku współwłaścicieli lub jeśli żaden z nich ich nie spełnia, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu spośród nich, który zapewnia największą gwarancję odpowiedniego prowadzenia.

Skuteczna pomoc przy zniesieniu współwłasności nieruchomości! Możemy Ci w tym pomóc!

Nasza kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej związanej z procesem zniesienia współwłasności nieruchomości. Nasi doświadczeni prawnicy są dobrze zaznajomieni z przepisami prawnymi dotyczącymi współwłasności i posiadają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia spraw związanych z tym zagadnieniem.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie procedur prawnych związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Nasz zespół pomoże Państwu w zrozumieniu procesu, wymaganych dokumentach i formalnościach, jak również w reprezentowaniu Państwa interesów przed sądem, jeśli konieczne będzie rozstrzyganie sporów związanych z podziałem współwłasności.

Dążymy do osiągnięcia optymalnych rozwiązań, które uwzględniają Państwa indywidualne potrzeby i cele. Nasza kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia przejrzystego i skutecznego przebiegu procesu zniesienia współwłasności nieruchomości, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

 

Umów się na konsultację

WRÓĆ