MENU

Regulamin

  1. Home
  2. >
  3. Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie na stronie internetowej https://gkradcowie.pl w ramach aplikacji Calendesk – (dalej: ?Regulamin?)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i procedury świadczenia usług drogą elektroniczną prowadzonych za pośrednictwem aplikacji Calendesk, które to usługi oferuje Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie, adres: Sienna 86 lok. 38, Klatka II, 7 piętro, 00-815 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000703361, NIP: 1132955363, REGON: 368742370.
2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@gkradcowie.pl, pod numerem telefonu +48 577-194-294 w godzinach otwarcia Kancelarii tj. od godz. 9.00do godz. 16.00 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego mieszczącego się pod adresem: https://gkradcowie.pl/kontakt .
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie do zapoznania się przez Zamawiającego na Stronie internetowej mieszczącej się pod adresem: https://gkradcowie.pl przed zawarciem Umowy o konsultację prawną, w sposób który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający, w tym poprzez jego zapisanie na nośniku w każdej chwili lub jego wydrukowanie.


II. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie użyto następujących definicji, które należy rozumieć w sposób wskazany poniżej:
(1) Aplikacja ? system rezerwacji przeglądarkowej Calendesk, z której to aplikacji Klient może korzystać na stronie internetowej Kancelarii Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie dostępna pod adresem https://gkradcowie.calendesk.net/, za pośrednictwem której można zarezerwować termin konsultacji prawnej z radcom prawnym Kancelarii i zawrzeć Umowy o konsultację prawną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy spełnieniu warunków wynikających z Regulaminu,
(2) Usługodawca ? podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego siedziba, adres, adres elektroniczny i telefon kontaktowy wskazane są w Postanowieniach Ogólnych w pkt 1 niniejszego Regulaminu,
(3 )Klient ? pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi konsultacji prawnej świadczonej przez Usługodawcę, na podstawie Umowy o konsultację prawną zawartej z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
(4) Strona internetowa – platforma internetowa Usługodawcy mieszcząca się pod adresem: https://gkradcowie.pl za pośrednictwem której Klient z wykorzystaniem Aplikacji może umówić konsultację prawną z Usługodawcą, a tym samum zawrzeć drogą elektroniczną Umowę o konsultację prawną przy spełnieniu warunków wynikających z Regulaminu;
(5) Ustawa o prawach konsumenta ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(6) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
(7)Umowa o konsultację prawną ? umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem w sposób opisany w pkt IV Regulaminu
(8) Usługi ? usługi oferowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w pkt III Regulaminu.
(9) Regulamin ? niniejszy dokument;
(10) Konsument – osobą fizyczna, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
(11) Przedsiębiorca – podmiot posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.).
(12) Polityka Prywatności – zasady ochrony danych osobowych Klientów wraz z Polityką Cookies, dostępne pod adresem https://gkradcowie.pl/polityka-prywatnosci/ .


III. USŁUGI ŚWIACZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji Calendesk dostępnej na Stronie internetowej https://gkradcowie.calendesk.net/ ma możliwość zawarcia Umowy o konsultację prawną świadczoną zgodnie z cennikiem udostępnionym na Stronie internetowej w Aplikacji w formie udzielenia porady prawnej podczas:
(1) spotkania stacjonarnego,
(2) spotkania online ? Google Meet
(3) konsultacji telefonicznej
2. Środowisko informatyczne Klienta w celu zawarcia Umowy o konsultację prawną musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne:
(1) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do poczty elektronicznej i urządzenia umożliwiającego połączenie minimum dźwiękowe;
(2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Usługi związane z niespełnieniem wymagań technicznych opisanych w pkt 2 powyżej., jak też za wszelkie nieprawidłowości związane ze sprzętem z którego korzysta Klient.


IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy o konsultację prawną następuje poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
(1) skorzystanie przez Klienta z Aplikacji dostępnej pod adresem https://gkradcowie.calendesk.net/ w celu zarezerwowania terminu konsultacji prawnej z Usługodawcą, spośród Usług oferowanych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, poprzez wybranie przez Klienta daty i godziny konsultacji prawnej, spośród terminów dostępnych z udostępnionego przez Aplikację kalendarza, i podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, opcjonalnie opis problemu prawnego, oraz
(2) opłacenie przez Klienta w pełnej wysokości opłaty za konsultację prawną, poprzez wpłatę środków na rachunek dostawcy systemu płatności, zgodnie z ceną i na warunkach zamieszczonych w niniejszym Regulaminie i na Stronie internetowej w Aplikacji, przy czym chwilą zawarcia Umowy o konsultację prawną jest data wypływu środków w pełnej wysokości na rachunek bankowy dostawcy systemu płatności. Cenny podane na Stronie internetowej w Aplikacji stanowią ceny brutto.
2. Podanie danych określonych pkt 1 (1) powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Usługi.
3. Z chwilą rezerwacji terminu konsultacji prawnej Klient oświadcza, że:
(1) zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść,
(2) zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje jej treść, w tym został poinformowany o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Usługodawca zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rezerwacji konsultacji prawnej,
(3) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
(4 )podane w Aplikacji w procesie rezerwacji usługi konsultacji prawnej dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Fakt zawarcia Umowy o konsultację prawną zostaje potwierdzony przez Usługodawcę poprzez wysłanie Klientowi e-maila, na adres podany w formularzu rezerwacji w Aplikacji.
5. Umowa zostaje zawarta na czas udzielenia konsultacji prawnej przez Usługodawcę, co nie wyklucza nawiązania dalszej współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odrębnie ustalonych warunkach.
6. Usługodawca w każdej chwili może zwrócić się do Klienta o dostarczenie wszelkich materiałów, i dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne w celu prawidłowego wykonania usługi konsultacji prawnej, a Klient w celu jak najwyższego standardu świadczenia usługi winien takie materiały i dokumenty dostarczyć. Za brak dostarczenia dokumentów i udzielenie konsultacji prawnej wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego, Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.


V. PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zarezerwowanej usługi o konsultację prawną, zgodnie z ceną podaną w Aplikacji w procesie rezerwacji konsultacji prawnej na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy dostawcy systemu płatności w terminie 15 minut, od chwili rezerwacji usługi konsultacji prawnej. Brak opłacenia Usługi jest równoznaczny z brakiem zawarcia Umowy o konsultację prawną.
2. Wpłaty można dokonać korzystając z przelewu bankowego lub korzystając z płatności online przez system Stripe. Datą zapłaty jest data uznania na rachunku bankowym dostawcy systemu płatności lub rachunku bankowym Usługodawcy pełnej kwoty wynagrodzenia za usługę konsultacji prawnej.
3. Klient wyraża zgodę na wystawiane i przesyłanie faktur na adres e-mail podany przez Klienta w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.
4. Klient akceptuje, że wpłacone tytułem usługi konsultacji prawnej środki pieniężne nie polegają zwrotowi w sytuacji, gdy Usługodawca był gotowy udzielić konsultacji prawnej zgodnie z zarezerwowanym przez Klienta terminem, a Klient nie pojawił się na zarezerwowanym terminie i nie poinformował o potrzebie jego odwołania/przełożenia.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES

Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, i są dostępne pod następującym adresem: https://gkradcowie.pl/polityka-prywatnosci/ .


VII. REKLAMACJE

1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację dotyczącą Umowy (niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy) składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej, na adres Usługodawcy biuro@gkradcowie.pl.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja, w tym zarzuty dotyczące usługi; okoliczności uzasadniające reklamacje oraz ewentualny żądany sposób rozwiązania problemu. W przypadku złożenia reklamacji niezawierającej wskazanych elementów, Klient będzie poproszony o ich uzupełnienie.
3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym usługa konsultacji prawnej udzielona na podstawie niniejszego Regulaminu została wykonana lub miała być wykonana.
4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Termin ten ulega wydłużeniu o czas, w jakim Klient uzupełni braki reklamacji.
5. Usługodawca nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.0.1823 ze zm.). ?


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z uwagi na zawarcie Umowy o konsultację prawną z Usługodawcą na odległość Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o konsultację prawną, składając stosownie oświadczenie o rezygnacji z usługi w formie mailowej na adres Usługodawcy biuro@gkradcowie.pl lub poprzez skorzystanie z linku do odstąpienia wysyłanego w automatycznej komunikacji mailowej przez Dostawcę płatności.
2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co sobie świadczyły.
3. Klient będący Konsumentem może żądać rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usługi przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rezerwacji konsultacji prawnej. W takim przypadku, z uwagi na zrealizowanie usługi porady prawnej przez Usługodawcę przed terminem do odstąpienia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy o konsultację prawną nie przysługuje.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na Stronie internetowej i stanowi integralną część Umowy o konsultację prawną zawartej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
5. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej strony internetowej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. W przypadku zmiany Regulaminu, będzie ono skuteczne poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.02.2023.


Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ