MENU

OFERTA


Doradztwo prawne w sprawach finansowych
 1. Home
 2. >
 3. Doradztwo prawne w sprawach...

Doradztwo prawne w sprawach finansowych

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi związane roszczeniami finansowymi oraz majątkowymi i odzyskiwaniem należności, zarówno w zakresie nieruchomości jak i działalności przedsiębiorców z poza branży nieruchomości oraz roszczeniami osób fizycznych. 

 Jeśli mierzysz się z choć jedną z poniższych sytuacji: 

 • chcesz  odzyskać należne Ci środki,  
 • ktoś zalega Ci z płatnością,  
 • uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, 
 • chcesz chronić swój majątek przed roszczeniami,  

zajmiemy się Twoją sprawą! 

Nasze bogate doświadczenie wynika z reprezentowania Klientów z obu stron sporu. Znamy problemy i oczekiwania zarówno wierzycieli jak i dłużników. 

Każdy przypadek badamy indywidualnie. Ustalamy zasadność roszczenia, szanse na sukces oraz dobieramy optymalne metody działania. Koncentrujemy się na tym, aby sprawę zakończyć na etapie przedsądowym lub na wczesnym etapie postępowania sądowego, tak aby ograniczyć koszty Klientów i maksymalnie ograniczyć jej czas trwania. 

To co Nas wyróżnia, to nieszablonowe myślenie i poszukiwanie niestandardowych metod działania. Szukamy i wdrażamy środki, które często niezwiązane bezpośrednio ze sprawą, motywują przeciwnika do ugody lub zakończenia sporu. W tym celu poszukujemy newralgicznych i zapalnych punktów, w które uderzenie motywuje do szybkiego zakończenia sprawy. 

Obszary naszych specjalizacji: 

 • odpieranie roszczeń i obrona Klientów przed windykacją, w tym uwalnianie majątku Klientów od niezasadnych zajęć czy zabezpieczeń – w tym również  negocjujemy zadłużenie, jego spłatę, odsetki oraz zabezpieczenia.
 • odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur,  
 • dochodzenie odszkodowań od podmiotów prywatnych i publicznych, w tym z tytułu szkód wyrządzonych na skutek działań bezprawnych jak i nienależytym wykonaniem umów oraz na skutek wydania decyzji i innych orzeczeń administracyjnych.  
 • sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń w tym prowadzenie negocjacji, mediacji, zawieranie ugód z dłużnikami oraz wierzycielami, a także zabezpieczenie wzajemnych praw i roszczeń; znaczna część naszych spraw, to postępowania przeciwko tzw. dłużnikom niewypłacalnym. 
 • zajmujemy się nieskutecznymi egzekucjami komorniczymi, pomagając komornikom w ustalaniu majątków dłużników, reprezentując Klientów w postępowaniach o wyjawienie majątku, czy w postępowaniach karnych o tzw. bezprawne wyzbycie się lub ukrywanie majątku przez dłużnika w celu uniknięcie egzekucji. 
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach ze skarg pauliańskich o stwierdzenie bezskuteczności umów, których celem było wyzbycie się majątku i prowadzących do możliwości egzekucji z danego składnika majątku 

Umów się na konsultację

W ramach obsługi dochodzenia roszczeń finansowych doradzamy i przeprowadzamy następujące czynności: 

 • Analiza zasadności roszczenia i przygotowanie strategii działania 
 • Ustalenie dodatkowych roszczeń wobec dłużnika i zasadnych metod ich działania 
 • Wezwania do zapłaty wraz z zagrożeniem wpisem roszczenia do Biura Informacji Gospodarczej oraz wszczęciem postępowań sądowych, a w niektórych przypadkach także wykazaniem popełnienia przestępstwa przez drugą stronę 

W ramach obsługi obrony przed roszczeniami finansowymi lub majątkowymi doradzamy i przeprowadzamy następujące czynności: 

 • Analiza zasadności roszczenia i przygotowanie strategii działania 
 • Wezwania do zaprzestania naruszeń, a w przypadku wykrycia szkody także wezwania do zapłaty wraz z zagrożeniem wpisem roszczenia do Biura Informacji Gospodarczej oraz wszczęciem postępowań sądowych, a w niektórych przypadkach także wykazaniem popełnienia przestępstwa przez drugą stronę 
 • Wpis wierzytelności do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej 
 • Zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnia przestępstwa oraz reprezentacja przed organami ścigania i sądami karnymi 
 • Zawiadomienia i wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych, w tym w zakresie ukarania grzywną oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych 
 • Przygotowanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń poprzez blokadę majątku przeciwnika 
 • Przygotowanie pozwu cywilnego lub odpowiedzi na pozew oraz reprezentacja przed sądami cywilnymi we wszystkich instancjach 
 • Negocjacje roszczeń, udział i reprezentacja w mediacji 
 • Reprezentacja przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej 
 • Reprezentacja w egzekucji oraz sądowych postępowaniach egzekucyjnych 
 • Obrona dłużnika przed niezasadnymi roszczeniami przed sądem, organami ścigania czy organami egzekucyjnymi 
 • Przygotowanie i zawieranie ugód, porozumień oraz umów w zakresie długów, zobowiązań itp. 

Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ