MENU

Zniesienie współwłasności 2024

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Blog
 6. >
 7. Zniesienie współwłasności 2024

Współwłasność ruchomości lub nieruchomości często bywa przyczyną sporów i konfliktów między współwłaścicielami.  Współwłaściciele często nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu korzystania z nieruchomości czy podziału kosztów jej utrzymania. Sądowe i umowne zniesienie współwłasności to tryby jakie współwłaściciele mogą wykorzystać w celu zakończenie stosunku prawnego współwłasności.

Co to jest zniesienie współwłasności?

Obsługa prawna nieruchomości, a konkretniej zniesienie współwłasności to likwidacja stanu prawnego, w którym własność jednej rzeczy przysługuje kilku osobom. Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Ograniczeniem jest umowa zawarta między współwłaścicielami, w której ustalili, że żaden z nich przez określony czas nie wystąpi o zniesienie współwłasności nieruchomości. Uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż 5 lat. Jednak w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie o kolejne 5 lat.

Jeżeli którykolwiek ze współwłaścicieli wystąpi z wnioskiem do sądu o zniesienie współwłasności w tym okresie, pozostali współwłaściciele na początku postępowania mogą powołać się na taką umowę.

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności?

W przypadku zniesienia współwłasności w trybie sądowym, to sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tym, kto i w jakim zakresie ponosi koszty sądowe. Orzeczenie o kosztach sądowych zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Wskazać jednak należy, że zasadą postępowania nieprocesowego jest, że każdy współwłaściciel ponosi koszty postępowania związane z własnym udziałem w sprawie.

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza

Zniesienie współwłasności u notariusza z wiążę się z kosztami, które ponoszą zazwyczaj współwłaściciele, koszty te to sporządzenie aktu notarialnego  proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Zniesienie współwłasności koszty

Wniosek do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości podlega stałej opłacie sądowej, która wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, opłata wynosi 300 zł. Wskazać jednak należy, że w przypadku sądowego zniesienia własności mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak koszt przeprowadzenia opinii biegłego sądowego. Dodatkowo, jeżeli korzysta się z usług pełnomocnika profesjonalnego do kosztów zniesienia współwłasności należy doliczyć jego wynagrodzenie.

Kiedy zniesienie współwłasności jest niemożliwe?

Nie zawsze można znieść współwłasność. Zniesienie własności jest niemożliwe w przypadku współwłasności przymusowej, która powstaje w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Współwłasnością przymusową objęte są wspólne części budynku i gruntu, na którym stoi budynek z wyodrębnionymi nieruchomościami lokalowymi. Mimo, że jest to współwłasność ułamkowa, nie jest możliwe jej zniesienie.

Co lepsze darowizna czy zniesienie współwłasności?

Nie istnieje jedna konkretna odpowiedź na pytanie co lepsze darowizna czy zniesienie współwłasności. Wybór odpowiedniego dla siebie rozwiązania zależy między innymi od okoliczności i woli stron. Nie we wszystkich bowiem sytuacjach darowiznę można zastąpić nieodpłatnym zniesieniem współwłasności.

Ile czasu trwa sądowe zniesienie współwłasności?

Czas trwania sądowego postępowania o zniesienie współwłasności jest z pewnością dłuższy od umownego zniesienia współwłasności. Długość procesu o zniesienie współwłasności zależy od wielu czynników, między innymi takich jak:

 • obłożenie sądu rozpoznającego sprawę,
 • stopnia skomplikowania sprawy,
 • braku porozumienia między współwłaścicielami,
 • ilości powołanych dowodów, w szczególności dowodu z zeznań świadków,

Decydując się na sądowe zniesienie współwłasności należy uzbroić się w cierpliwość. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy, nasz prawnik od nieruchomości  jest w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie w tej sprawie. Skontaktuj się z nami, tel. +48 577 194 294

 Jak znieść współwłasność?

Współwłasność można znieść:

 • w trybie umownym,
 • w trybie sądowym.

W pierwszym przypadku zniesienie współwłasności następuje, gdy strony są zgodne co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu zniesienia. W przypadku zniesienie współwłasności nieruchomości umowa powinna mieć formę aktu notarialnego. Prócz tego konieczny jest udział wszystkich współwłaścicieli. Umowa zniesienia współwłasności powinna zawierać dokładne określenie przedmiotu umowy oraz metodę zniesienia współwłasności.  

Zniesienie współwłasności przy braku zgody któregokolwiek ze współwłaścicieli odbywa się w trybie sądowym. W sytuacji, gdy współwłaściciele nie mogą się porozumieć co do którejkolwiek z kwestii, sprawę musi rozstrzygnąć sąd. Zniesienie współwłasności w trybie sądowym  następuje przez postanowienie sądu wydane w trybie nieprocesowym. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli.

Czytaj również: Zasiedzenie nieruchomości – czym jest? Jak się przed nim uchronić?

WRÓĆ