MENU

OFERTA


Doradztwo i obsługa prawna nieruchomości
 1. Home
 2. >
 3. Doradztwo i obsługa prawna...

DORADZTWO I OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi związane z prawem nieruchomości. Obsługujemy naszych klientów w obszarze nabywania i sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, ustanawiania praw do nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych, pozasądowych i administracyjnych. Świadczymy również usługi dotyczące udzielania porad prawnych, przygotowania dokumentacji i umów deweloperskich/kupna/najmu/sprzedaży, negocjacji finansowych, reprezentowania klienta i Ochronie Klientów przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich na ich prawa i nieruchomości. 

Obsługa prawna sektora budowlano-developerskiego 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie firm deweloperskich przy transakcjach nabycia nieruchomości oraz w całym procesie deweloperskim.  

W ramach inwestycji deweloperskich doradzamy i reprezentujemy m. in. w zakresie: 

 • postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich itp.  
 • relacji inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca/dostawca, przy realizacji obiektów kubaturowych, drogowych oraz liniowych, w tym negocjujemy i przygotowujemy wszelkie umowy, prowadzimy sprawy sporne i sądowe  
 • relacji i sporów z właścicielami i użytkownikami oraz zarządcami nieruchomości sąsiednich i wspólnotami mieszkaniowymi;  
 • umów o nadzór autorski/inwestorski  
 • umów deweloperskich, umów przeniesienia własności itp.  
 • dróg dojazdowych do inwestycji deweloperskich, w tym w relacji z podmiotami publicznymi i prywatnymi  
 • umów dotyczących wykonania i przejęcia instalacji technicznych oraz dróg przez jednostki publiczne i komunalne  
 • umów z gestorami mediów  
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych zabezpieczeń finansowania  
 • gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, w tym roszczeń z gwarancji  
 • roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych w relacji zarówno z nabywcami lokali, jak i wykonawcami inwestycji  
 • zwrotu kaucji gwarancyjnych  

Umów się na konsultację

W ramach obrotu nieruchomościami doradzamy i reprezentujemy m. in. w zakresie:  

 • badania stanu prawnego nieruchomości i projektów inwestycyjnych  
 • postępowań sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami  
 • we wszelkich kwestiach spornych dotyczących nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia  
 • odzyskiwania nieruchomości  
 • negocjowania i przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami  
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, ograniczone prawa rzeczowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)  
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  
 • postępowań dotyczących planów miejscowych, w tym zmiany planów miejscowych jak i ich unieważnienia, odszkodowań itp.  

Umów się na konsultację

Obsługa prawna firm i osób prywatnych w zakresie najmu i sprzedaży nieruchomości 

Nieruchomości mogą mieć zastosowanie mieszkalne lub komercyjne i być zarządzane przez jedną osobę lub wynajmowane na podstawie umów najmu. Choć prawnicy nie są wymagani przy każdej transakcji dotyczącej nieruchomości, ich pomoc może być bardzo cenna. Prawnik bowiem może doradzać właścicielom lub nabywcom nieruchomości na każdym etapie procesu zakupu, sprzedaży czy najmu w tym na etapie dotyczącym umów oraz kredytów hipotecznych. 

Doradzamy i reprezentujemy właścicieli i nabywców nieruchomości, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe m.in. w zakresie: 

 • badania stanu prawnego nieruchomości  
 • analizy umów dotyczących nieruchomości  
 • analizy umów przedwstępnych, deweloperskich, umów nabycia nieruchomości  
 • prowadzenia postępowań o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 
 • konfliktów sąsiedzkich i odszkodowań 
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji  
 • dochodzenia należności za korzystanie z nieruchomości  
 • sporów ze wspólnotami mieszkaniowymi  
 • odzyskiwania nieruchomości  
 • negocjacji i przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami  
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, służebności drogowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)  
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami  
 • reprezentacji we wszelkich kwestiach spornych dotyczących nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia  
 • umów najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu  
 • opłat planistycznych (renta planistyczna)  
 • opłat za użytkowanie wieczyste  
 • przekształcenie użytkowania wieczystego  
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

Umów się na konsultację

Doradztwo i wsparcie w obszarze prawa budowlanego 

Doradzamy, wspieramy i reprezentujemy generalnych wykonawców, podwykonawców, architektów, projektantów, dostawców usług i produktów budowlanych, inwestorów, wspólnoty mieszkaniowe, a także spółdzielnie mieszkaniowe m.in. w zakresie: 

 • obsługi budowlanych postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych np. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich, odstępstwa od projektów, pozwolenia na użytkowanie budynków itp.  
 • umów o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór autorski, dostawę mediów, przejęcie instalacji technicznych czy prace wykończeniowe  
 • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi  
 • dochodzenia i realizacji roszczeń budowlanych  
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości  
 • zapewnienia dróg dojazdowych do inwestycji budowlanych  
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych zabezpieczeń finansowania  
 • gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 
 • roszczenia z gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych  
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych  
 • dochodzenia roszczeń o zwrot kaucji gwarancyjnych  
 • dochodzenia roszczeń finansowych wobec wykonawcy  
 • dochodzenia roszczeń finansowych wobec inwestora  

Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ