MENU

Bezpieczna umowa przedwstępna – wzór

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Blog
 6. >
 7. Bezpieczna umowa przedwstępna –...

Umowa przedwstępna to szczególny rodzaj kontraktu. Sama w sobie jest ona umową o charakterze zobowiązaniowym, ale celem jej podpisania jest zawarcie w przyszłości przez strony innej umowy – tzw. umowy przyrzeczonej. Znaczenie umowy przedwstępnej jest więc niezwykle doniosłe – dokument ten ma zabezpieczyć interesy stron na przyszłości i doprowadzić do zawarcia w określonym terminie docelowej umowy. Bezpieczna umowa przedwstępna jest więc istotna z punktu widzenia zabezpieczenia przyszłych interesów stron stosunku zobowiązaniowego. Warto w związku z powyższym dowiedzieć się co powinien zawierać bezpieczny wzór umowy przedwstępnej.

Sprawdź również: Umowa lokatorska

Na co zwrócić uwagę w umowie przedwstępnej?

Bezpieczna umowa przedwstępna powinna zostać sporządzona przy udziale profesjonalisty i zawierać wszystkie elementy niezbędne dla zachowania jej ważności. Bezpieczna umowa przedwstępna wzór takiej umowy powinien więc zawierać w szczególności:

 • miejsce i datę zawarcia umowy;
 • oznaczenie stron umowy;
 • oznaczenie zobowiązania stron umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej;
 • wskazanie i dokładne opisanie przedmiotu umowy przyrzeczonej oraz określenie jej istotnych postanowień;
 •  określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej lub sposób jego ustalenia;
 • postanowienia dotyczące zaliczki lub zadatku;
 • postanowienia dotyczące kar umownych;
 • podpisy stron.

Umowa przedwstępna wzór DOCS

Umowa przedwstępna wzór w DOCS

Umowa przedwstępna wzór PDF

Umowa przedwstępna wzór w PDF

Jak zabezpieczyć się w umowie przedwstępnej?

Idealny wzór umowy przedwstępnej sprzedaży, najmu, czy jakiejkolwiek innej powinien zawierać szereg postanowień zabezpieczających interesy stron. Istnieje szereg sposobów, w jaki można to osiągnąć.

Najczęściej spotykaną w obrocie formą zabezpieczenia stron umowy przedwstępnej jest instytucja tzw. zadatku. Strona zobowiązana do zapłaty zadatku uiszcza ustaloną kwotę (najczęściej jest to ok. 10-20% wartości zobowiązania z umowy przyrzeczonej) na rzecz drugiej ze stron. W przypadku niedojścia umowy przyrzeczonej do skutku, zadatek pełni rolę swego rodzaju rekompensaty. W razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej z winy jednej ze stron druga strona może otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Innym sposobem, dzięki któremu uznać można, że podpisany kontrakt to bezpieczna umowa przedwstępna jest zastrzeżenie w jej treści kar umownych. Warto pamiętać o wskazaniu w treści umowy, że stronie, na rzecz której zastrzeżone zostały kary umowne, przysługuje dochodzenie odszkodowania za szkody przewyższające wartość kary umownej.

Warto również rozważyć zawarcie umowy przedwstępnej w formie, która jest wymagana dla ważności umowy przyrzeczonej. W tym miejscu należy podkreślić, że umowa przedwstępna może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, nawet jeżeli umowa przyrzeczona powinna być zawarta w formie szczególnej – np. w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, dla której ważności wymagana jest forma aktu notarialnego. 

Powyższe nie oznacza jednak, że nie warto zatroszczyć się o to, żeby już umowa przedwstępna była zawarta w formie wymaganej dla umowy przyrzeczonej. Podjęcie takich działań, lepiej zabezpiecza interesy stron. Zgodnie z art. 390 §  2 KC gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. W takim wypadku więc strona, która dąży do zawarcia umowy przyrzeczonej może dochodzić tego przed sądem. Takie działanie nie byłoby możliwe gdyby umowa przedwstępna została zawarta bez zachowania formy wymaganej dla umowy przyrzeczonej. W tym drugim przypadku stronie, której zależy na zawarciu umowy przyrzeczonej, wobec uchylania się drugiej ze stron od podpisania takiej umowy, przysługiwałoby jedynie roszczenie odszkodowawcze.

Czy umowa przedwstępna jest bezpieczna?

Bezpieczna umowa przedwstępna – czy tak należy traktować tę instytucję prawną? Jak najbardziej, ideą umowy przedwstępnej jest właśnie to żeby w należyty sposób zabezpieczyć interesy stron przyszłej umowy przyrzeczonej.

Warto przy tym pamiętać, że bezpieczny wzór umowy przedwstępnej powinien zostać sporządzony przy wsparciu profesjonalisty. Umowa przedwstępna wzór – to zadanie, które można zlecić osobom zawodowo zajmującym się doradztwem prawnym. Adwokat, prawnik od nieruchomości Warszawa, czy notariusz najlepiej zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób zredagować postanowienia kontraktu, tak aby powstał wzór bezpiecznej umowy przedwstępnej.

Sprawdź również: umowa rezerwacyjna i dowiedz się jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa.

WRÓĆ