MENU

Czym jest prawo nieruchomości?

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Aktualności
 6. >
 7. Czym jest prawo nieruchomości?

Prawo nieruchomości to obszerna dziedzina prawa. Definicja prawa nieruchomości obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak sprzedaż nieruchomości, analiza stanu prawnego (audyt), regulacje dotyczące różnych form posiadania (najem, dzierżawa, służebność), dochodzenie odszkodowań za szkody, utratę własności oraz wiele innych.

Prawo nieruchomości obejmuje przepisy związane z nieruchomościami, uregulowane n.in. w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz w wielu innych aktach prawnych.

Zakres i zasady prawa nieruchomości

Prawo nieruchomości w naszym kraju jest bardzo obszerne i skomplikowane. Jak już pewnie zdążyłeś zauważyć, przepisy dotyczące nieruchomości zawarte są w wielu różnych aktach prawnych. 

Jakie są główne dziedziny prawa nieruchomości? Czym dokładnie jest prawo nieruchomości i jakie są jego główne zasady?

Wśród najistotniejszych źródeł prawa nieruchomości w Polsce znajdują się takie akty prawne, jak:

 • Kodeks cywilny,
 • ustawa Prawo budowlane,
 • ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa Prawo spółdzielcze,
 • ustawa o własności lokali,
 • ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Widzisz więc, że na prawo nieruchomości w Polsce składa się zbiór wielu (często bardzo skomplikowanych) przepisów. Jeśli trudno Ci się w nim odnaleźć, nic się nie martw! Kancelaria prawna nieruchomości to miejsce pełne specjalistów – wytłumaczymy Ci wszystkie kluczowe kwestie prawne dotyczące nieruchomości i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania w tym zakresie.

Podstawowe pojęcia związane z prawem nieruchomości

Jakie są podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami? Jakie są podstawowe dokumenty i umowy stosowane w prawie nieruchomości?

 • Cena ofertowa – to cena podana w ofercie sprzedażowej i przekazana kupującemu przez sprzedawcę. To kwota, która może być częścią strategii cenowej. Zwykle różnica między ceną transakcyjną a ofertową wynosi około 7%. 
 • Cena transakcyjna to kwota, za jaką faktycznie zostaje sprzedana nieruchomość i która figuruje w dokumencie notarialnym. Jest to kwota, którą ustalili kupujący i sprzedający w umowie sprzedaży.
 • Deweloper to inwestor, będący osobą fizyczną lub prawną, który lokuje swoje środki finansowe w budowę różnych typów nieruchomości, takich jak bloki mieszkalne, domy jednorodzinne, obiekty biurowe czy handlowe, w celu osiągnięcia zysku. Nieruchomości te są przeznaczone do wynajmu lub sprzedaży. Deweloper jest odpowiedzialny za cały proces inwestycyjny.
 • Generalny wykonawca to podmiot, który jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac budowlanych niezbędnych do budowy obiektów wchodzących w skład danej inwestycji. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej jakości i terminowości prac oraz koordynację działań wszystkich podwykonawców.
 • Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość w celu zabezpieczenia spłaty długu, na przykład kredytu hipotecznego. Hipoteka jest przypisywana do konkretnej nieruchomości (a nie do osoby), co oznacza, że ​​można egzekwować swoje roszczenia, nawet jeśli zmieniła ona właściciela. Hipoteka jest ustanawiana poprzez akt notarialny i staje się skuteczna po wpisaniu jej do księgi wieczystej danej nieruchomości. Bez takiego wpisu hipoteka nie powstaje. 
 • Księgi wieczyste to rejestr publiczny, w którym można sprawdzić stan prawny nieruchomości. Informacje zawarte w księgach wieczystych wskazują, jakie prawa zostały przypisane do danej nieruchomości i komu. Są one dostępne dla ogółu społeczeństwa.
 • Nieruchomości to części powierzchni ziemi, które stanowią odrębny przedmiot własności, a także budynki związane trwale z gruntem bądź części tych budynków, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności od gruntu. Wśród rodzajów nieruchomości wyróżniamy: nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane) oraz nieruchomości lokalowe. W tym miejscu warto dodać, że w skład jednej nieruchomości gruntowej może wchodzić kilka działek.
 • Umowa przedwstępnaumowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.
 • Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do wybudowania nieruchomości i sprzedaży lokalu (lub domu) kupującemu po określonej cenie. Jest to skomplikowany prawnie dokument, dlatego sprawdzenie umowy deweloperskiej najlepiej powierzyć specjalistom.
 • Akt notarialny to dokument, który jest spisywany na piśmie przez notariusza w celu uwierzytelnienia, zatwierdzenia lub potwierdzenia określonej czynności prawnej, takiej jak na przykład umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego. Sporządzenie takiego aktu oznacza potwierdzenie przez notariusza istnienia określonych faktów oraz ich zgodności z obowiązującym prawem. Dokument ten jest tworzony zwykle z dwóch powodów: zgodnie z wymogami prawa (aby czynność prawna była ważna) lub na wniosek jednej lub obu stron.

Jakie są rodzaje transakcji nieruchomościowych regulowanych przez prawo nieruchomości?  

Jedną z najpopularniejszych transakcji nieruchomościowych jest sprzedaż nieruchomości. Oprócz tego, równie popularne są najem i darowizna.

Jeszcze innym rodzajem umowy, która nieodłącznie wiąże się z nieruchomościami jest umowa dożywocia. Nieruchomości mogą także wchodzić w skład spadku – a więc możliwe jest ich dziedziczenie. To nie wszystko – możliwości jest naprawdę sporo!

Jakie są podstawowe dokumenty, z którymi powinien być zaznajomiony każdy właściciel nieruchomości?

Dokumentami tymi są:

 • księgi wieczyste,
 • wypisy aktów notarialnych,
 • prawomocne orzeczenia sądu dotyczące nieruchomości,
 • decyzje administracyjne dotyczące nieruchomości.

Czym różni się prawo nieruchomości od prawa własności? 

Wśród praw do nieruchomości wyróżniamy prawa rzeczowe i zobowiązaniowe. Prawem rzeczowym jest m.in. własność (w tym: jej szczególny rodzaj, czyli współwłasność).

Prawo własności jest prawem do faktycznego i prawnego dysponowania nieruchomością i obejmuje władanie, korzystanie oraz rozporządzanie rzeczą. Prawo to można nabyć na różne sposoby, m.in. w wyniku dziedziczenia, poprzez podział majątku, darowiznę, a nawet zasiedzenie.

Prawo nieruchomości w Polsce jest niezwykle skomplikowane i dlatego warto skorzystać z usługi: obsługa prawna nieruchomości Warszawa. Kancelaria zajmująca się szeroko pojętą obsługą prawną nieruchomości udzieli odpowiedzi na pytania z zakresu prawa nieruchomości, np.:

 • Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki właściciela nieruchomości?
 • Jakie są najważniejsze aspekty prawne związane z nieruchomościami?
 • Jakie są najczęstsze problemy prawne związane z nieruchomościami, z którymi mogą się spotkać właściciele nieruchomości?

Jak również pomoże rozwiązać problematyczne kwestie związane z zawiłym prawem nieruchomości.

WRÓĆ