MENU

Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku

  1. Home
  2. >
  3. Blog
  4. >
  5. Blog
  6. >
  7. Wniosek o wstrzymanie wykonania...

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku – kiedy można wstrzymać wykonanie prawomocnego wyroku?

Wykonanie prawomocnego wyroku można wstrzymać, jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może zostać wyrządzona niepowetowana szkoda. W takiej sytuacji, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Z kolei jeżeli apelację oddalono, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie także orzeczenia sądu pierwszej instancji. Regulacja art. 388 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jedynie tych orzeczeń, na które przysługuje skarga kasacyjna.

Skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wynosi co najmniej dziesięć tysięcy złotych.

Celem postępowania mającego za przedmiot wstrzymanie do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego wykonalności orzeczenia jest zapobieżenie niebezpieczeństwu wyrządzenia stronie, która przegrała postępowanie, niepowetowanej szkody. 

Zgodnie z doktryną, przez pojęcie niepowetowanej szkody należy rozumieć groźbę tego rodzaju szkody zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, które wskutek swych właściwości nie może być zastąpione jakimś innym przedmiotem. Innymi słowy chodzi o uzasadnioną obawę, że w razie ewentualnego uwzględnienia skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy, zwrot spełnionego świadczenia byłby nierealny lub wyjątkowo uciążliwy

Zobacz również: Z korytarza w bloku na salę sądową

 

Wstrzymanie wykonania wyroku – warunki i procedura

Jakie warunki należy spełnić, aby wstrzymać wykonanie wyroku?

Strona postępowania musi złożyć wniosek o wstrzymanie wykonanie orzeczenia sądu.  Sąd drugiej instancji nie działa z urzędu w tym zakresie. Sądem właściwym do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania wyroku jest wyłącznie sąd II instancji. Wskazać należy, że Sąd Najwyższy nie jest właściwy do rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku sądu II instancji. 

Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku może zostać złożony w skardze kasacyjnej lub oddzielnym piśmie procesowym. Jeśli wniosek będzie składany w odrębnym piśmie procesowym, nie jest objęty przymusem adwokacko-radcowskim, gdyż rozpatrzenie tego wniosku należy do sądu II instancji 

Wstrzymanie wykonalności orzeczenia na czas wniesienia skargi kasacyjnej

Sąd drugiej instancji w razie potrzeby może uzależnić wykonanie wyroku od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia (zależnego od okoliczności i przedmiotu wyroku).

Zabezpieczenie może polegać na wstrzymaniu wydania powodowi sum pieniężnych po ich wyegzekwowaniu od pozwanego lub na wstrzymaniu sprzedaży zajętego majątku. Zabezpieczenie może polegać także na złożeniu do depozytu określonej kwoty pieniężnej, na zajęciu majątku ruchomego na pokrycie należności albo na wstrzymaniu sprzedaży zajętego majątku ruchomego lub wydania powodowi przypadających mu rzeczy.

Dodatkowo do czasu upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wstrzymuje się z urzędu sprzedaż nieruchomości. Oznacza to, że mogą być prowadzone wszystkie czynności egzekucyjne z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości. Termin na złożenie skargi kasacyjnej to 2 miesiące od daty doręczenia orzeczenia sądu II instancji z uzasadnieniem. Cały proces jest nieco skomplikowany, biuro prawne Warszawa pomoże w całym procesie i dopilnuje terminów. Warto zaufać doświadczonej kancelarii w sprawie wstrzymania wykonania wyroku. 

Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego

W sprawach frankowych banki często składają wnioski o wstrzymanie wykonania wyroku frankowego. Działanie to ma na celu oddalenie w czasie możliwości wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej i ewentualne odzyskanie od banku zasądzonych kwot pieniędzy.

W przypadku uwzględnienia przez sąd II instancji wniosku banku o wstrzymanie wykonalności wyroku, frankowicz nie będzie mógł wykreślić zobowiązania hipotecznego, do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej  

Czy Sądy wstrzymują wykonanie wyroku frankowego?

Sądy rzadko uwzględniają wnioski banków o wstrzymanie wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego. Sędziowie dostrzegają bowiem, że jedynym celem złożenia takiego wniosku przez bank jest przedłużanie postępowania.

Pytania i odpowiedzi

Przegrana apelacja co dalej?

Po przegranej apelacji wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny. Można jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawa majątkowe wynosi co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wynosi co najmniej dziesięć tysięcy złotych.

Ile czasu na kasację?

Termin na wniesienie kasacji wynosi 2 miesiące od doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Czy kasacja wstrzymuje wykonanie wyroku? Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia

Kasacja co do zasady nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego wyroku sądu. Można jednak złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności orzeczenia.

Wyrok prawomocny czy można się odwołać?

Od prawomocnego wyroku sądu nie przysługuje już zwyczajny środek zaskarżenia. Możliwe są nadzwyczajne środki zaskarżenia – skarga o wznowienie postępowania lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Przegrana apelacja oznacza, że wyrok sądu pierwszej instancji stał się prawomocny. Jednak istnieją sposoby na wstrzymanie jego wykonania. Kluczowe znaczenie ma wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku.  

Kolejna opcja to złożenie skargi kasacyjnej i jednocześnie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia. W pewnych sytuacjach sąd może bowiem uznać zasadność takiego wniosku. Dotyczy to na przykład obawy, że w razie uwzględnienia kasacji zwrot spełnionego świadczenia byłby niemożliwy lub zbyt uciążliwy.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary również stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia, który pozwala uniknąć odbycia kary pomimo prawomocnego wyroku skazującego. W uzasadnieniu można powołać się na szczególne względy.

Generalnie zatem, pomimo wydania prawomocnego orzeczenia, istnieją prawne możliwości wstrzymania jego wykonania. O dopuszczalności decyduje sąd po rozpatrzeniu konkretnego wniosku.

Jak napisać wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku?

Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku powinien zawierać dane wnioskodawcy, oznaczenie wyroku, wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku oraz uzasadnienie. 

Umów się na konsultację

WRÓĆ