MENU

Uzasadnienie podwyżki czynszu wzór

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Aktualności
 6. >
 7. Uzasadnienie podwyżki czynszu wzór

Czynsz najmu to świadczenie, które najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu. W trakcie trwania umowy najmu mogą wystąpić sytuacje, kiedy wynajmujący będzie chciał wpłynąć na treść umowy najmu i podwyższyć czynsz najemcy. Jak i kiedy właściciel może podnieść czynsz najmu?

Podwyżka czynszu

Podwyżka czynszu to sytuacja, kiedy wynajmujący w czasie trwania umowy chce zmienić warunki umowy dotyczące wysokości czynszu najmu. W tym celu wynajmujący wypowiada dotychczasowe warunki najmu i przedstawia nowe zasady.

Należy odróżnić podwyżkę czynszu najmu należnego właścicielowi za korzystanie z mieszkania a podwyżkę opłat za media związanych z użytkowaniem mieszkania (śmieci, prąd, woda, ogrzewanie).

Powyższa różnica ma wpływ na tryb wprowadzenia podwyżki. W przypadku podwyżki czynszu wymagana jest cała procedura określona w ustawie o ochronie praw lokatorów. Z kolei w przypadku zmiany cen za wodę, ścieki, prąd, śmieci, nie ma jest wymagana pełna procedura wypowiedzenia wysokości czynszu, chyba że w umowie czynsz najmu oraz opłaty został określony łącznie.

Dodatkowo od podwyżki czynszu należy odróżnić waloryzację czynszu. Waloryzacja czynszu najmu to dopuszczalny i przewidziany w umowie najmu sposób podwyższenia czynszu w przypadku corocznych zmian warunków rynkowych.

Uzasadnienie podwyżki czynszu – wzór

Skuteczne pismo z wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu powinno zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia pisma,
 • dane najemcy,
 • dane wynajmującego,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu i ustalenie nowej wartości czynszu najmu,
 • uzasadnienie,
 • podpis wynajmującego.

Podwyżka czynszu jest uzasadniona, gdy nie przekracza w skali roku średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo za uzasadnioną można uznać podwyżkę czynszu na poziomie, która zapewnia wynajmującemu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, zapewniających mu zwrot kapitału czy zysk, o ile zmieścił się w wymaganych przez ustawę granicach.

Aby uzyskać szczegółową i profesjonalną pomoc w sprawach związanych z nieruchomościami oraz ewentualnymi kwestiami prawno-finansowymi, warto skonsultowanie się ze specjalistą taką jak prawnik od nieruchomości, który udzieli fachowej porady i wsparcia, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa.

Podwyżka czynszu wniosek wzór

Uzasadnienie podwyżki czynszu wzór

Uzasadnienie wniosku o podwyżkę

Ustawa o ochronie praw lokatorów chroni najemców przed częstymi, nagłymi i nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu. Właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie. Niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia wysokości czynszu będzie skutkowało brakiem mocy prawnej oświadczenia wynajmującego.

Dodatkowo najemca może poprosić o uzasadnienie podwyżki czynszu. Wynajmujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, ma obowiązek przedstawić na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Po przedstawieniu uzasadnienia podwyżki czynszu przez wynajmującego, najemca może uznać wyjaśnienia dotyczące podwyżki czynszu za wystarczające lub ich nie uznać i odwołać się do sądu.

Do momentu rozstrzygnięcia przez Sąd, najemca może płacić czynsz w wysokości sprzed podwyżki. Z kolei w przypadku uznania przez Sąd zasadności uzasadnienia podwyżki czynszu, najemca będzie musiał dokonać wyrównania, tak jakby podwyżka czynszu weszła w życie, gdyby nie była kwestionowana.

Wynajmujący musi szczególnie starannie uzasadnić podwyżkę czynszu jeśli czynsz przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu w ciągu roku. Wskaźnik kosztu odtworzeniowego ogłaszany jest przez wojewodów.  W uzasadnieniu podwyżki należy wziąć pod uwagę całościowe koszty utrzymania lokalu, zwrot kapitału na zakup oraz wszelkie ulepszenia mieszkania.

Wynajmujący może dokonywać podwyższenia czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten należy liczyć od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać, z kolei samo oświadczenie o kolejnym wypowiedzeniu czynszu może być złożone przed upływem 6-miesięcznego terminu.

Obsługa prawna nieruchomości to nasza specjalność, posiadamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu najmu, waloryzacji oraz inwestycji. Zapraszamy do kontaktu tel. +48 577 194 294

WRÓĆ