MENU

RODO

  1. Home
  2. >
  3. RODO
  • Administratorem danych osobowych jest Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni Sp. p. pod adresem ul. Sienna 86 lok. 38, 00-815 Warszawa, tel. +48 577-194-294, e-mail: biuro@gkradcowie.pl;
  • Dane osobowe będą przetwarzane na cele marketingowe, w celu umożliwienia kontaktu Administratora z Państwem poprzez formularz kontaktowy;
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO;
  • Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania przez podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak, obsługa IT itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a także wszelkim właściwym sądom i organom władzy publicznej;
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Państwa żądania kontaktu przez Administratora, a także w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania Państwa żądania skontaktowania się z Państwem przez Administratora, a ich brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie żądania.

WRÓĆ