MENU

Kluczowe etapy procesu planowania przestrzennego z perspektywy dewelopera

  1. Home
  2. >
  3. Blog
  4. >
  5. Aktualności
  6. >
  7. Kluczowe etapy procesu planowania...

Planowanie przestrzenne jest kluczowym etapem dla każdej inwestycji deweloperskiej. Dla deweloperów, inwestorów i planistów zrozumienie wszystkich kroków tego procesu jest niezbędne, aby zapewnić, że projekt będzie zgodny z przepisami prawnymi i spełniał wymagania lokalnej społeczności. W tym artykule omówimy kluczowe etapy procesu planowania przestrzennego, oferując praktyczne wskazówki i przykłady dla deweloperów.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie jest jego znaczenie?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego, który określa zasady i warunki zagospodarowania terenu. Jest to fundament każdej inwestycji deweloperskiej, ponieważ wytycza, co można zbudować na danym terenie

Podstawy prawne MPZP

Zarządzanie przestrzenią, czyli wdrażanie polityki przestrzennej, odbywa się w Polsce na poziomie gmin zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Z kolei Ustawa z 7 lipca 2023 roku dotycząca zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 24 sierpnia 2023 r. Część przepisów zaczęła obowiązywać już 30 dni po jej ogłoszeniu, natomiast inne będą obowiązywać dopiero od początku 2025 i 2026 roku.

MPZP opiera się zatem na zmienionych obecnie przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy te określają, jakie kroki muszą zostać podjęte, aby przygotować i zatwierdzić plan. Deweloperzy muszą przestrzegać tych przepisów, aby prawidłowo przeprowadzić swoje projekty inwestycyjne, a jest to obecnie niełatwe bez pomocy prawnika orientującego się w zachodzących zmianach.

Jakie są etapy procesu planowania przestrzennego dla deweloperów?

Proces planowania przestrzennego można podzielić na kilka kluczowych etapów, które deweloperzy powinni znać przed realizacją inwestycji.

1. Przystąpienie do sporządzenia MPZP

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MPZP. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje o planowanej inwestycji, takie jak lokalizacja, rodzaj zabudowy i przewidywane udogodnienia publiczne.

2. Obwieszczenie i ogłoszenie o podjęciu prac planistycznych

Po złożeniu wniosku, gmina musi podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, czyli niejako publicznie ogłosić rozpoczęcie prac nad przygotowaniem MPZP. Jest to ważny etap, ponieważ gmina informuje mieszkańców o planowanych zmianach i umożliwia im wyrażenie opinii.

3. Zawiadomienie wymaganych instytucji i organów

Gmina musi również powiadomić różne instytucje i organy, które mogą mieć wpływ na proces planowania przestrzennego. Mogą to być np. organy ochrony środowiska, służby drogowe (np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych) czy instytucje zajmujące się ochroną zabytków.

4. Zbieranie wniosków

Na tym etapie gmina zbiera wnioski od mieszkańców, instytucji i innych zainteresowanych stron. Wnioski te są analizowane i uwzględniane w dalszych pracach planistycznych. Jeśli to nie Ty składałeś wniosek o uchwalenie lub zmianę MPZP, koniecznie pamiętaj o złożeniu wniosku do planu na tym etapie! Dzięki temu zasygnalizujesz swoje oczekiwania już na wczesnym etapie planowania. Niezastosowanie się do tego może skutkować opracowaniem planu, który nie będzie odpowiadał Twoim intencjom dotyczącym wykorzystania nieruchomości.

5. Analiza wniosków

Zebrane wnioski są szczegółowo analizowane, a w wyniku tej analizy mogą zostać wprowadzone zmiany do wstępnego projektu MPZP. Deweloperzy na tym etapie powinni być gotowi na ewentualne korekty swoich planów i kompromisy.

6. Przygotowanie wstępnego projektu MPZP

Po zakończeniu analizy wniosków, gmina przygotowuje wstępny projekt MPZP. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat planowanego zagospodarowania terenu.

7. Opiniowanie wewnętrzne

Wstępny projekt MPZP jest opiniowany wewnętrznie przez gminę. Opinia ta jest kluczowa, ponieważ może wpłynąć na ostateczny kształt planu.

8. Opiniowanie i uzgadnianie z wymaganymi instytucjami i organami

Kolejnym krokiem jest przesłanie projektu do opinii i uzgodnień z wymaganymi instytucjami i organami. Proces ten może potrwać nawet kilka miesięcy.

9. Finalizacja MPZP

Po uzyskaniu wszystkich opinii i uzgodnień, projekt MPZP jest finalizowany i przedstawiany radzie gminy do zatwierdzenia. Po podjęciu kolejnej uchwały plan staje się aktem prawa powszechnie obowiązującego.

10. Procedury planowania przestrzennego dla inwestycji deweloperskich

Proces planowania przestrzennego obejmuje również uzyskiwanie pozwoleń budowlanych. Deweloperzy muszą przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Jakie są najważniejsze kroki w procesie planowania przestrzennego?

Najważniejsze kroki to przystąpienie do sporządzenia MPZP, obwieszczenie i ogłoszenie o podjęciu prac planistycznych, zawiadomienie wymaganych instytucji i organów, zbieranie wniosków, analiza wniosków, przygotowanie wstępnego projektu MPZP, opiniowanie wewnętrzne, opiniowanie i uzgadnianie z wymaganymi instytucjami i organami, finalizacja MPZP – co należy do zadań gminy – oraz uzyskanie potrzebnych pozwoleń budowlanych.

Jakie dokumenty są potrzebne w procesie planowania przestrzennego?

W procesie planowania przestrzennego niezbędne są różnorodne dokumenty. Deweloperzy muszą przygotować wnioski o uchwalenie lub zmianę MPZP, a także dokumenty dotyczące planowanej inwestycji, takie jak projekty architektoniczne, analizy środowiskowe i inne dokumenty.

Jak deweloperzy mogą przygotować się do procesu planowania przestrzennego?

Przygotowanie do procesu planowania przestrzennego wymaga starannego zaplanowania i współpracy z różnymi instytucjami. Deweloperzy powinni zbadać lokalne przepisy, skonsultować się z ekspertami w dziedzinie planowania przestrzennego oraz zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Kancelaria prawna nieruchomości pomaga przygotować deweloperów do tego procesu, a także wspiera ich na każdym jego etapie.

Jakie wyzwania mogą napotkać deweloperzy w procesie planowania przestrzennego?

Proces planowania przestrzennego może być skomplikowany i czasochłonny. Deweloperzy mogą napotkać różnorodne wyzwania, a obsługa prawna deweloperów pomaga zapobiegać takim problemom, jak: 

  • Opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
  • Konflikty z lokalnymi społecznościami i instytucjami.
  • Trudności w dostosowaniu projektów do wymagań MPZP.

Planowanie przestrzenne jest kluczowym elementem każdej inwestycji deweloperskiej. Zrozumienie wszystkich etapów tego procesu, od złożenia wniosku o uchwalenie lub zmianę MPZP, przez obwieszczenie i ogłoszenie o podjęciu prac planistycznych, po finalizację MPZP, jest niezbędne dla sukcesu projektu. Deweloperzy powinni być przygotowani na różnorodne wyzwania i współpracować z ekspertami, aby zapewnić, że ich projekty spełniają wszystkie wymagania prawne.

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia w procesie planowania przestrzennego, skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.

Czytaj również: MPZP vs. Warunki Zabudowy

WRÓĆ