Prawo gospodarcze:

 • Prowadzimy negocjacje oraz postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, w tym z zakresu windykacji wierzytelności
 • Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy pomiędzy przedsiębiorcami
 • Doradzamy w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wspieramy przy uzyskiwaniu finansowania (dokumentacja kredytowa, leasingowa, zabezpieczenia kredytów, pożyczek, leasingu)

Obsługa korporacyjna:

 • Zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego, a także świadczymy pomoc przy ich przekształcaniu, łączeniu oraz likwidacji
 • Doradzamy przy zbywaniu i nabywaniu udziałów oraz akcji w spółkach, wnoszeniu aportów, wnoszeniu zorganizowanych części przedsiębiorstw do spółek oraz ich sprzedaży
 • Przygotowujemy umowy i statuty spółek oraz ich zmiany, a także dokumentację wewnętrzną (protokoły, uchwały, regulaminy, itp.)
 • Doradzamy w stosunkach wewnętrznych między organami, pracownikami i współpracownikami, w tym w szczególności w zakresie tworzenia stosownych umów oraz zakazów antykonkurencyjnych

Prawo obrotu nieruchomości:

 • Przeprowadzamy kompleksowe Due diligence stanu prawnego nieruchomości/projektów inwestycyjnych
 • Regulujemy stany prawne nieruchomości (hipoteki, ograniczone prawa rzeczowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)
 • Przygotowujemy projekty umów nabycia nieruchomości (umowy przedwstępne, warunkowe – sprzedaż, datio in solutum), w tym opracowujemy struktury transakcji
 • Prowadzimy postępowania o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Przygotowujemy umowy deweloperskie
 • Przygotowujemy umowy najmu/dzierżawy/użyczenia/użytkowania, w tym najem w obiektach wielkopowierzchniowych komercyjnych
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy z architektami, z generalnymi wykonawcami robót w zakresie projektów deweloperskich
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, o uzyskanie decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich, itp.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących planów miejscowych
 • Dochodzimy odszkodowań z tytułu przejęcia własności nieruchomości przez Skarb Państwa/jednostki samorządu terytorialnego
 • Negocjujemy z gminami umowy o budowę dróg dojazdowych do inwestycji deweloperskich
 • Negocjujemy umowy dotyczące wykonania oraz przejęcia instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a nadto umowy z gestorami mediów
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wypowiedzenie i zmianę stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • Sprawujemy obsługę prawną roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych

Prawo budowlane:

 • Zapewniamy wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych/sądowoadministracyjnych – o udzielenie pozwolenia na budowę oraz o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy w relacjach inwestor – wykonawca – podwykonawca/dostawca, przy realizacji obiektów kubaturowych, drogowych oraz liniowych
 • Doradzamy przy ofertowaniu w ramach Zamówień Publicznych
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy o nadzór autorski/inwestorski
 • Negocjujemy treść gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych; realizujemy roszczenia z gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych
 • Sprawujemy pomoc prawną w toku realizacji procesu budowlanego, w tym dokonujemy oceny odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego
 • Sprawujemy obsługę prawną roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych
 • Prowadzimy sprawy o zwrot kaucji gwarancyjnych

Prawo w IT:

 • Przygotowujemy i negocjujemy tzw. umowy produktowe, w tym w szczególności umowy sprzedaży, dostawy, świadczenia usług, licencji, przeniesienia praw autorskich itp., a także umowy partnerskie, współpracy, konsorcjum, umowy o wykonanie zamówień publicznych
 • Sprawujemy pomoc prawną przy sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych oraz systemów IT, a także przy świadczeniu usług utrzymania, serwisowych, szkoleniowych itp. 
 • Doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • Reprezentujemy Klientów w negocjacjach i sporach przed wszelkimi sądami (powszechnymi i arbitrażowymi) w Polsce

Ochrona danych osobowych:

 • Przygotowujemy regulaminy oraz politykę bezpieczeństwa
 • Przygotowujemy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • Opracowujemy klauzule zgód na przetwarzanie danych
 • Reprezentujemy Klientów przed GIODO
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych